Prot.Chr.Basisschool

"De Warande"
Burchtlaan 7
4571 HR Axel
Tel. 0115-562115
Laatste update: 24-12-2019 om 15:24:29
  Home
  Agenda
  Contact
  Groepsnieuws
  Fotoalbums
  Gastenboek
  Media
  Groepen
  Nieuwsbrief
  Ouders
  Overblijven
  Personeel
  MR
  Vakantie
  Verjaardagen
  Schoolgids
  Mail
  DocumentenMR vergadering van maandag 23 september 2019
 
Oudercommunicatie
We zijn verschillende mogelijkheden aan het vergelijken.
We wachten even met het nemen van een beslissing hierover omdat we overwegen om in de toekomst voor alle scholen binnen het bestuur dezelfde website te nemen.
 
Nieuwe (interim) manager
Anco Moolenbroek
Het is wel echt een interim manager dus hoe lang hij blijft weten we niet.
 
Plusbeleid (Wat kunnen we doen met kinderen die meer dan alleen de lesstof aankunnen?)
Is uitgesteld, moet eerst een update komen en dan komt het op directie/IB vergadering.
 
Jaarplanner MR vaststellen
We bespreken het plan wat gemaakt is. Dit plan keuren we goed.
 
Els zou officieel  oktober 2019 kunnen aftreden maar stelt zich herkiesbaar.
We vragen hiervoor instemming van het team.
 
Werken met Chromebook. 
Iedereen is hier inmiddels mee gestart.
Er worden hierover nog een aantal zaken besproken.
 
De schoolreisjes missen op het jaaroverzicht.
Klopt want de data daarvoor moesten nog worden vastgesteld. Inmiddels is dit wel gebeurd.
 
Waarom is er geen namenlijst meer van de groep ?
Er wordt geen namenlijst meer meergegeven in kader van AVG.
 

Vergadering van 1 april 2019
 We hebben besproken wat we ongeveer aan formatie zullen krijgen volgend schooljaar.
Het streven is om na de meivakantie duidelijk te hebben hoe de formatie ingevuld zal worden.
 
Arbeidsplan
Er komt een nieuw arbeleidsbeleidplan voor de school.
 
Werkverdelingsplan
Het taakbeleid zal vervallen.
 
Strategisch beleidsplan ‘Vooruit’
Het bestuur heeft hiervoor al een opzet gemaakt, waar iedere school mag aanvullen wat voor zijn school belangrijk is.
 
Tevredenheidsmetingen van de ouders.
We bekijken de tevredenheidsmetingen en  hebben besproken welke punten opvallen.
Dit komt terug in de personeelsvergadering.
 
GMR
Monique vertelt ons wat er in de GMR besproken is.
Er is een nieuw vervanginsplan. Dit zal nu regionaal geregeld worden.
Er komt een generatiepact voor leerkrachten.
 
Beslissing MR
Er heeft zich maar één kandidaat beschikbaar gesteld. Bij deze is Erika de Vliegher benoemd.
 
Andere schooltijden
Na de zomervakantie starten we met de nieuwe schooltijden.
We bespreken in de personeelsvergadering nog wat details en op korte termijn neemt de MR hierover een beslissing.
 

Vergadering 28 januari 2019
De volgende punten vanuit de directie en het bestuur worden besproken:
• De jaarrekening van de OR is nog niet beschikbaar. Dit punt komt later terug.
• We bespreken de begroting voor het schooljaar 2019/2020. De begroting geeft een beeld hoe de school er financieel voorstaat en wat de toekomst verwachtingen zijn.
• In de vergadering van 8 oktober 2018 is het vakantierooster 2019-2020 reeds besproken, na een korte toelichting wordt ingestemd met het .
• We bespreken de voortgang van het schoolveiligheidsplan. Het plan van aanpak is nog niet gereed. Het punt komt later terug.
• We bespreken de nieuwe meldcode. Het doel van deze meldcode is om eerder op signalen van huiselijke geweld en kindermishandeling actie te kunnen ondernemen.
De verkiezingen voor nieuwe MR-leden wordt voorbereid. In de MR-vergadering van 1 april 2019 zal dan vanuit de reacties een keuze gemaakt worden.

Verslag MR vergadering 8 oktober 2018
We bespreken een aantal punten vanuit het bestuur en de directie:
·         We bekijken de vakantieregeling voor volgend jaar. Hierover waren nog wat onduidelijkheden.   Dit punt komt later terug.
·         We bespreken de acties die de school onderneemt i.v.m de sociaal-emotionele ontwikkeling.
·         We bespreken de analyse van de leeropbrengsten. Dus wat de kinderen hebben geleerd en hoe nu verder.
 
We stellen de jaarplanner van de MR vast. Welke punten komen wanneer aan bod.
We besluiten het bedrag voor de ouderbijdrage hetzelfde te houden.
Om ouders en leerkrachten meer informatie over het werk van de MR te geven, besluiten we na elke vergadering een verslagje op de website te zetten

Medezeggenschapsraad PCBS de Warande
Onze MR bestaat uit de volgende leden: Dianne van Drongelen (personeelsgeleding, voorzitter) Els Maas (personeelsgeleding), Arno van Drongelen (oudergeleding) en Monique de Pooter(oudergeleding).
 
De Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt ouders en personeel met betrekking tot beleidsmatige en onderwijskundige zaken, die direct van invloed zijn op het onderwijs en de zorg op de Warande. Ook heeft de MR, voor de schoolleiding beslissingen neemt over verschillende onderwerpen, instemmingsrecht of adviesrecht. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen.
In de MR zitten twee ouders en twee personeelsleden die vier keer per schooljaar bijeenkomen, waar de in het jaarplan van de mr opgestelde onderwerpen besproken worden.
In het schooljaar 2018-2019 bestaat de oudergeleding van de medezeggenschapsraad uit de volgende ouders: Arno van Drongelen en Monique de Pooter. Namens het personeel hebben de volgende leden zitting in de medezeggenschapsraad: Dianne van Drongelen en Els Maas.
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Binnen ProBaz is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR ProBaz).
Deze vertegenwoordigt de ouders en personeelsleden van de verschillende Probaz-scholen.
De GMR houdt zich o.a. bezig met allerlei beleidsmatige zaken op bestuurlijk niveau, bijvoorbeeld bestuursbeleid, vakantierooster, personeelsaangelegenheden en klachtenregeling. De contactpersoon in de GMR voor CBS de Warande is Monique de Pooter.
 
Contact Medezeggenschapsraad
De MR wil graag weten wat er speelt bij ouders/verzorgers en (ondersteunend) personeel en hoe u de inspraak en medezeggenschap ervaart. De MR is er tenslotte voor u!
Middels onderstaand mailadres zijn wij te bereiken:
mr@warande-axel.nl
Uiteraard kunt u ons ook gewoon even aanspreken.
 
Data vergaderingen
Op de volgende data vergaderen wij:
08-10-2018, 19:30 uur
11-12-2018, 19.00 uur
28-1-2019, 19:00 uur
01-04-2019, 19:0 uur
03-06-2018, 19:00 uur
 
Bijwonen vergadering
Als u belangstelling heeft om mee te luisteren over bepaalde aspecten betreffende onze school, dan bent u natuurlijk altijd van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen bij een vergadering van de medezeggenschapsraad.
Laat dit dan even weten via ons mailadres: mr@warande-axel.nl
Houd er wel rekening mee dat elke vergadering een besloten gedeelte kent.
 
Medezeggenschapsreglement PCBS de Warande:
Copyright Ⓒ J. Dieleman 2019